PLC

Xem nhanh

CommunicationXBL-CMEA

5,350,000₫
139 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-CSEA

5,350,000₫
118 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-DSEA

8,990,000₫
115 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMF

9,420,000₫
115 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMH

8,130,000₫
124 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMT

7,060,000₫
133 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIPT

9,100,000₫
126 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EMTA

7,010,000₫
119 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-PMEC

10,760,000₫
137 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-PSEA

9,850,000₫
140 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-RMEA

4,070,000₫
144 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBE-DC32A

3,210,000₫
178 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBE-TN32A

3,210,000₫
173 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C21A

4,280,000₫
108 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C41A

4,280,000₫
113 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

PLC LS G7E-DR20A

Liên hệ
94 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04A

4,870,000₫
203 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04C

7,870,000₫
139 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD08A

7,330,000₫
114 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AH04A

5,940,000₫
106 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04A

4,870,000₫
118 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04C

7,870,000₫
122 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04A

4,870,000₫
120 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04C

7,870,000₫
115 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-HD02A

4,920,000₫
129 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-HO02A

4,920,000₫
122 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PD02A

5,460,000₫
117 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PN04B

8,830,000₫
136 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PN08B

9,690,000₫
125 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-RD01A

4,760,000₫
152 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-RD04A

5,400,000₫
195 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-TC04S

7,540,000₫
121 | 0