PLC

Xem nhanh

Expension I/OXBE-TN32A

3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
219 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04A

4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
258 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBE-DC32A

3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
223 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04C

7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
189 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD08A

7,330,000₫
Đã bao gồm VAT
151 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AH04A

5,940,000₫
Đã bao gồm VAT
141 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04A

4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
154 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04C

7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
158 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04A

4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
147 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04C

7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
149 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-HD02A

4,920,000₫
Đã bao gồm VAT
167 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-HO02A

4,920,000₫
Đã bao gồm VAT
156 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PD02A

5,460,000₫
Đã bao gồm VAT
151 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PN04B

8,830,000₫
Đã bao gồm VAT
176 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PN08B

9,690,000₫
Đã bao gồm VAT
157 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-RD01A

4,760,000₫
Đã bao gồm VAT
218 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-RD04A

5,400,000₫
Đã bao gồm VAT
312 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-TC04S

7,540,000₫
Đã bao gồm VAT
158 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C21A

4,280,000₫
Đã bao gồm VAT
140 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C41A

4,280,000₫
Đã bao gồm VAT
142 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-CMEA

5,350,000₫
Đã bao gồm VAT
165 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-CSEA

5,350,000₫
Đã bao gồm VAT
146 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-DSEA

8,990,000₫
Đã bao gồm VAT
134 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMF

9,420,000₫
Đã bao gồm VAT
140 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMH

8,130,000₫
Đã bao gồm VAT
157 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMT

7,060,000₫
Đã bao gồm VAT
167 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIPT

9,100,000₫
Đã bao gồm VAT
152 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EMTA

7,100,000₫
Đã bao gồm VAT
144 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-PMEC

10,760,000₫
Đã bao gồm VAT
168 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-PSEA

9,850,000₫
Đã bao gồm VAT
245 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-RMEA

4,070,000₫
Đã bao gồm VAT
249 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Main unit for XBM (Connector type) (Ladder language)XBM-DN32HP

8,040,000₫
Đã bao gồm VAT
113 | 0
Xem nhanh

Main unit for XBM (Connector type) (Ladder language)XBM-DN32S

5,430,000₫
Đã bao gồm VAT
96 | 0
Xem nhanh

Main unit for XBM (Connector type) (Ladder language)XBM-DR16S

4,710,000₫
Đã bao gồm VAT
77 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)XEC-DN10E

3,280,000₫
Đã bao gồm VAT
115 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)XEC-DN14E

3,630,000₫
Đã bao gồm VAT
93 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)XEC-DN20E

4,450,000₫
Đã bao gồm VAT
82 | 0