S100-inverter-control-techniques-3

Biến tần Hitachi

Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-150LFU - 15kW

37,819,100₫
Đã bao gồm VAT
100 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-150HFC - 15kW

22,953,700₫
Đã bao gồm VAT
62 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-110LFU - 11kW

32,652,400₫
Đã bao gồm VAT
76 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-110HFC - 11kW

17,787,000₫
Đã bao gồm VAT
103 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-075LFU - 7.5kW

20,666,800₫
Đã bao gồm VAT
86 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-075HFC - 7.5kW

14,441,900₫
Đã bao gồm VAT
85 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-055LFU - 5.5kW

17,660,500₫
Đã bao gồm VAT
79 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-055HFC - 5.5kW

12,620,300₫
Đã bao gồm VAT
82 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-040HFC - 4kW

8,893,500₫
Đã bao gồm VAT
108 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-037LFU - 3.7kW

11,646,800₫
Đã bao gồm VAT
66 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-030HFC - 3kW

8,554,700₫
Đã bao gồm VAT
82 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-022SFC - 2.2kW

7,877,100₫
Đã bao gồm VAT
88 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-022LFU - 2.2kW

8,597,600₫
Đã bao gồm VAT
73 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-022HFC - 2.2kW

7,920,000₫
Đã bao gồm VAT
96 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-015SFC - 1.5kW

7,157,700₫
Đã bao gồm VAT
80 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-015LFU - 1.5kW

7,368,900₫
Đã bao gồm VAT
86 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-015HFC - 1.5kW

6,691,300₫
Đã bao gồm VAT
64 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-007SFC - 0.75kW

6,141,300₫
Đã bao gồm VAT
79 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-007LFU - 0.75kW

6,226,000₫
Đã bao gồm VAT
79 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-007HFC - 0.75kW

6,649,500₫
Đã bao gồm VAT
64 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-004SFC - 0.4kW

5,379,000₫
Đã bao gồm VAT
79 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-004LFU - 0.4kW

5,674,900₫
Đã bao gồm VAT
77 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-004HFC - 0.4kW

6,098,400₫
Đã bao gồm VAT
77 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-002SFC

5,336,100₫
Đã bao gồm VAT
75 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-002LFU

5,590,200₫
Đã bao gồm VAT
130 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-001SFC

5,336,100₫
Đã bao gồm VAT
53 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-001LFU

5,590,200₫
Đã bao gồm VAT
112 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-055HFF

Liên hệ
 
54 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-075HFF

Liên hệ
 
64 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi LH1-150HFC

Liên hệ
 
88 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi LH1-450HFC

Liên hệ
 
91 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi LH1-550HFC

Liên hệ
 
79 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi LH1-750HFC

Liên hệ
 
68 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi LH1-900HFC

Liên hệ
 
74 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi LH1-1320HFC

Liên hệ
 
64 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi LH1-1600HFC

Liên hệ
 
73 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF

Liên hệ
 
59 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-220HFF

Liên hệ
 
81 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-300HFF

Liên hệ
 
71 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF

Liên hệ
 
77 | 0