Biến tần dùng cho HVAC

Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0008H100-2CONN

5,443,000₫
Đã bao gồm VAT
433 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0008H100-4COFN

5,750,000₫
Đã bao gồm VAT
319 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0015H100-2CONN

5,804,000₫
Đã bao gồm VAT
306 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0015H100-4COFN

6,200,000₫
Đã bao gồm VAT
275 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0022H100-2CONN

6,536,000₫
Đã bao gồm VAT
314 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0022H100-4COFN

6,490,000₫
Đã bao gồm VAT
303 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0037H100-2CONN

7,350,000₫
Đã bao gồm VAT
322 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0037H100-4COFN

7,247,000₫
Đã bao gồm VAT
287 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0055H100-2CONN

8,860,000₫
Đã bao gồm VAT
316 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0055H100-4COFN

8,190,000₫
Đã bao gồm VAT
301 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0075H100-2CONN

10,100,000₫
Đã bao gồm VAT
325 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0075H100-4COFN

9,520,000₫
Đã bao gồm VAT
309 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0110H100-2CONN

11,480,000₫
Đã bao gồm VAT
330 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0110H100-4COFN

10,690,000₫
Đã bao gồm VAT
312 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0150H100-2CONN

15,460,000₫
Đã bao gồm VAT
340 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0150H100-4COFN

14,700,000₫
Đã bao gồm VAT
297 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0185H100-2CONN

20,100,000₫
Đã bao gồm VAT
324 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0185H100-4COFN

17,530,000₫
Đã bao gồm VAT
333 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0220H100-4COFN

22,640,000₫
Đã bao gồm VAT
288 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0300H100-4COFN

26,740,000₫
Đã bao gồm VAT
369 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0370H100-4COFD

37,490,000₫
Đã bao gồm VAT
409 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0370H100-4COND

34,210,000₫
Đã bao gồm VAT
323 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0450H100-4COFD

44,990,000₫
Đã bao gồm VAT
378 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0450H100-4COND

41,150,000₫
Đã bao gồm VAT
290 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0550H100-4COFD

52,540,000₫
Đã bao gồm VAT
393 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0550H100-4COND

48,050,000₫
Đã bao gồm VAT
295 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0750H100-4COFD

53,770,000₫
Đã bao gồm VAT
366 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0900H100-4COFD

65,270,000₫
Đã bao gồm VAT
350 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV1100H100-4COFD

95,340,000₫
Đã bao gồm VAT
342 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV1320H100-4COFD

100,690,000₫
Đã bao gồm VAT
316 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV1600H100-4COFD

115,850,000₫
Đã bao gồm VAT
318 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV1850H100-4COFD

132,830,000₫
Đã bao gồm VAT
396 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV2200H100-4COFD

156,400,000₫
Đã bao gồm VAT
306 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV2500H100-4COFD

176,750,000₫
Đã bao gồm VAT
367 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV3150H100-4COFD

387,770,000₫
Đã bao gồm VAT
333 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV3550H100-4COFD

428,480,000₫
Đã bao gồm VAT
315 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV4000H100-4COFD

482,040,000₫
Đã bao gồm VAT
312 | 0
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV5000H100-4COFD

529,170,000₫
Đã bao gồm VAT
331 | 0